Bảng theo dõi Kế hoạch khai giảng, bế giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2014

Ngày đăng: 12/06/2014

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG, BẾ GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2014

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Khai giảng

Bế giảng

Tên lớp

Thời gian

Địa điểm

Tên lớp

Thời gian

Địa điểm

1

Khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC Đàng bộ Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khóa 2014-2015

01/2014

Sở Cảnh sát PCCC

 

 

 

2

Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên năm 2014

03/2014

Trường Chính trị

 

 

 

3

Khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC thành phố Vĩnh Yên và các Sở, ban, ngành đoàn thể khóa 2014-2016

03/2014

Trường Chính trị

 

 

 

4

Khai giảng  lớp BD nghiệp vụ HĐND cấp xã huyện Lập Thạch

03/2014

TTBDCT huyện Lập Thạch

 

 

 

5

Khai giảng  lớp BD nghiệp vụ HĐND cấp xã huyện Sông Lô

03/2014

Nhà VH TT Tam Sơn

 

 

 

6

 

 

 

Bế giảng lớp TCCT-HC huyện Yên Lạc khoá 2012-2014

4/2014

TTBDCT huyện Yên Lạc

7

Khai giảng  lớp BD nghiệp vụ HĐND cấp xã huyện Tam Dương

03/2014

TTBDCT huyện Tam Dương

 

 

 

8

Khai giảng  lớp BD nghiệp vụ HĐND cấp xã huyện Vĩnh Tường

03/2014

TTBDCT huyện Vĩnh Tường

 

 

 

9

 

 

 

Bế giảng lớp TCCT-HC huyện Sông Lô khoá 2012-2014

4/2014

TTBDCT huyện Sông Lô

10

Khai giảng lớp BD cập nhật thông tin cho Chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã trong tỉnh

03/2014

Trường Chính trị

 

 

 

11

Khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC huyện Lập Thạch khóa 2014-2016

04/2014

TTBDCT huyện Lập Thạch

 

 

 

12

Khai giảng 02 lớp BD, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo cấp phòng các sở, ban, ngành đoàn thể và các huyện, thành thị

04/2014

Trường Chính trị

 

 

 

13

Khai giảng  lớp BD nghiệp vụ HĐND cấp xã huyện Yên Lạc

04/2014

TTBDCT huyện Yên Lac

 

 

 

14

 

 

 

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN CT Chuyên viên năm 2014

5/2014

Trường Chính trị

15

Khai giảng lớp TCCT-HC huyện Sông Lô khóa 2014-2016

5/2014

TTBDCT huyện Sông Lô

 

 

 

16

 

 

 

Bế giảng lớp TCCT-HC Thị Xã Phúc Yên  Khóa 2012-2014

5/2014

TTBDCT TX Phúc Yên

17

Khai giảng 02 lớp BD, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo cấp phòng các sở, ban, ngành đoàn thể và các huyện, thành thị

5/2014

Trường Chính trị

 

 

 

18

Khai giảng lớp BD cập nhật thông tin cho Chủ tịch HĐND các xã trong tỉnh

5/2014

Trường Chính trị

 

 

 

19

Khai giảng lớp BD nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Chủ tịch, phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ cơ sở

5/2014

Trường Chính trị

 

 

 

20

Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên năm 2014

5/2014

Trường Chính trị

 

 

 

21

 

 

 

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN CT Chuyên viên năm 2014

7/2014

Trường Chính trị

22

Khai giảng lớp TCCT-HC các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh (Công an, quân sự và các đơn vị khác)

5/2014

Trường Chính trị

 

 

 

23

Khai giảng lớp BD, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và các huyện, thành thị

6/2014

Trường Chính trị

 

 

 

24

Khai giảng 02 lớp BD, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo cấp phòng các sở, ban, ngành đoàn thể và các huyện, thành thị

6/2014

Trường Chính trị

 

 

 

25

Khai giảng lớp BD nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho cán bộ công đoàn cơ sở khối hành chính các huyện, thị trong tỉnh

6/2014

Trường Chính trị

 

 

 

26

Khai giảng lớp TCCT-HC Thị xã Phúc Yên khóa 2014 - 2016

6/2014

TTBDCT TX Phúc Yên

 

 

 

27

Khai giảng 2 lớp bồi dưỡng HĐND cấp xã Thị xã Phúc Yên

6/2014

TTBDCT TX Phúc Yên

 

 

 

28

Khai giảng 02 lớp BD, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo cấp phòng các sở, ban, ngành đoàn thể và các huyện, thành thị

7/2014

Trường Chính trị

 

 

 

29

Khai giảng lớp TCCT-HC huyện Yên Lạc khóa 2014 - 2016

8/2014

Trường Chính trị

 

 

 

30

Khai giảng lớp Cao cấp LLCT-HC tại chức tỉnh Vĩnh Phúc  khóa 2014 - 2016

8/2014

Trường Chính trị

 

 

 

31

 

 

 

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN CT Chuyên viên năm 2014

10/2014

Trường Chính trị

32

Khai giảng lớp BD kiến thức QLNN chương trình chuyên viên năm 2014

8/2014

Trường Chính trị

 

 

 

33

Khai giảng lớp BD nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn Trường Tiểu học và THCS

8/2014

Trường Chính trị

 

 

 

34

Khai giảng lớp BD nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn ngành giáo dục (THPT và công đoàn giáo dục các huyện, thành, thị)

8/2014

Trường Chính trị

 

 

 

35

Khai giảng 2 lớp bồi dưỡng HĐND cấp xã huyện Tam Đảo

8/2014

TTBDCT huyện Tam Đảo

 

 

 

36

Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính năm 2014

8/2014

Trường Chính trị

 

 

 

37

Khai giảng 2 lớp bồi dưỡng HĐND cấp xã huyện Bình Xuyên

9/2014

TTBDCT huyện Bình Xuyên

 

 

 

38

 

 

 

Bế giảng lớp Bồi dưỡng KT QLNN CT Chuyên viên chính năm 2014

10/2014

Trường Chính trị

39

Khai giảng lớp TCCT-HC huyện Bình Xuyên khoá 2014-2016

9/2014

TTBDCT huyện Bình Xuyên

 

 

 

40

Khai giảng lớp BD nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ cơ sở

9/2014

Trường Chính trị

 

 

 

41

Khai giảng lớp BD nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Chủ tịch, phó chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở

9/2014

Trường Chính trị

 

 

 

42

Khai giảng lớp TCCT-HC Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc khoá 2014-2016

10/2014

Trường Chính trị

 

 

 

43

 

 

 

Bế giảng lớp Trung cấp LLCT - HC huyện Bình Xuyên khóa 2012-2014

10/2014

TTBDCT Bình Xuyên

44

Khai giảng lớp Đại học quản lý kinh tế

10/2014

Trường Chính trị

 

 

 

45

Khai giảng lớp BD nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Bí thư, phó Bí thư Đoàn thanh niên cơ sở

10/2014

Trường Chính trị

 

 

 

46

Khai giảng lớp BD nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở

10/2014

Trường Chính trị

 

 

 

47

Khai giảng lớp BD nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân cơ sở

10/2014

Trường Chính trị

 

 

 

48

Khai giảng lớp TCCT-HC các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh (Công an, quân sự và các đơn vị khác)

11/2014

Trường Chính trị

 

 

 

49

Khai giảng lớp BD Giảng viên Trường chính trị và các TTBDCT các huyện, thành, thị trong tỉnh

11/2014

Trường Chính trị

 

 

 

50

Khai giảng lớp BD, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và các huyện, thành thị

11/2014

Trường Chính trị

 

 

 

Đào tạo, Bồi dưỡng

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh



Liên kết website