Kế hoạch bồi dưỡng năm 2014

Ngày đăng: 12/06/2014

Tổng số : 34 lớp với 4.342 học viên.

Stt

Tên lớp

Chỉ tiêu

Dự kiến thời gian chiêu sinh

Dự kiến thời gian khai giảng

Đối tượng chiêu sinh

Địa điểm học tập

 

Thời gian và hình thức học tập

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc huyện Lập Thạch.

160

Tháng

2/ 2014

Tháng 3/2014

Đại biểu HĐND cấp cơ sở trên địa bàn huyện Lập Thạch

TTBDCT huyện Lập Thạch

6 ngày/ lớp

UBND huyện Lập Thạch

01 lớp

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc huyện Sông Lô

125

Tháng

2/ 2014

Tháng 3/2014

Đại biểu HĐND cấp cơ sở trên địa bàn huyện Sông Lô

Nhà VHTT Tam Sơn

6 ngày/ lớp

UBND Huyện Sông Lô

01 lớp

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc huyện Tam Dương

100

Tháng

2/2014

Tháng

3/2014

Đại biểu HĐND cấp cơ sở trên địa bàn huyện Tam Dương

TTBDCT huyện Tam Dương

6 ngày/ lớp

UBND huyện Tam Dương

01 lớp

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường

210

Tháng

2/2014

Tháng

3/2014

Đại biểu HĐND cấp cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

TTBDCT huyện Vĩnh tường

6 ngày/ lớp

UBND huyện Vĩnh Tường

01 lớp

5

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã.

137

Tháng

2/2014

Tháng

3/2014

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cơ sở

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

 

01 lớp

6

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng các sở, ban ngành, đoàn thể và các huyện, thành thị trong tỉnh.

200

Tháng

3/2014

Tháng

4/2014

Bồi dưỡng cán bộ thuộc diện Ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý (Đối tượng 4)

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

Ban Tuyên giáo TU

2 lớp

7

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc huyện Yên Lạc

130

Tháng

3/2014

Tháng

4/2014

Đại biểu HĐND cấp cơ sở trên địa bàn Yên Lạc

TTBDCT huyện

Yên Lạc

6 ngày/ lớp

UBND huyện

Yên Lạc

01 lớp

8

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng các sở, ban ngành, đoàn thể và các huyện, thành thị trong tỉnh.

200

Tháng

4/2014

Tháng

5/2014

Bồi dưỡng cán bộ thuộc diện Ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý (Đối tượng 4)

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

Ban Tuyên giáo TU

2 lớp

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Chủ tịch HĐND các xã trong tỉnh

124

Tháng

4/2014

Tháng

5/2014

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã trong Tỉnh

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

 

01 lớp

10

Bồi dưỡng nghiệpvụ va cập nhật thông tin cho CT, PCT Hội Chữ thập đỏ cơ sở.

137

Tháng

4/2014

Tháng

5/2014

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ cơ sở

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

Hội CTĐ tỉnh

01 lớp

11

Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên.

90

Tháng

4/2014

Tháng

5/2014

Cán bộ thuộc các Sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, các huyện thành thị và các xã, phường, thị trấn

Trường Chính trị

2 tháng

 

01 lớp

12

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và các huyện, thành thị trong tỉnh.

170

Tháng

5/2014

Tháng

6/2014

Bồi dưỡng nhóm đối tượng thuộc Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý  (Đối tượng 3)

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

Ban TGTU

 

01 lớp

13

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng các sở, ban ngành, đoàn thể và các huyện, thành thị trong tỉnh.

200

Tháng

5/2014

Tháng

6/2014

Bồi dưỡng cán bộ thuộc diện Ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý (Đối tượng 4)

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

Ban Tuyên giáo TU

2 lớp

14

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho cán bộ công đoàn cơ sở khối Hành chính các huyện, thành phố thị xã trong tỉnh.

150

Tháng

5/2014

Tháng

6/2014

Chủ tịch, Phó chủ tịch cán bộ CĐCS khối hành chính các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

LĐLĐ tỉnh

01 lớp

15

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc Thị xã Phúc Yên.

150

Tháng

5/2014

Tháng

6/2014

Đại biểu HĐND cấp cơ sở trên địa bàn Thị xã Phúc Yên

UBND TX Phúc Yên

 

6 ngày/ lớp

UBND TX Phúc Yên

01 lớp

16

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng các sở, ban ngành, đoàn thể và các huyện, thành thị trong tỉnh.

 

200

 

Tháng

6/2014

 

Tháng

7/2014

Bồi dưỡng cán bộ thuộc diện Ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý( Đối tượng 4)

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

Ban Tuyên giáo TU

2 lớp

17

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho cán bộ Công đoàn trường THCS và  Tiểu học

130

Tháng

7/2014

Tháng

8/2014

Cán bộ Công đoàn trường THCS và  Tiểu học

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

LĐLĐ tỉnh

01 lớp

18

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho cán bộ Công đoàn  ngành giáo dục.(THPT và Công đoàn giáo dục các huyện, thành thị)

130

Tháng

7/2014

Tháng

8/2014

Chủ tịch, Phó chủ tịch,ỉTưởng ban nữ công CĐGD các trường THPT và Công đoàn giáo dục các huyện, thành thị

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

LĐLĐ tỉnh

01 lớp

19

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc huyện Tam Đảo

240

Tháng

7/2014

Tháng

8/2014

Đại biểu HĐND cấp cơ sở trên địa bàn huyện Tam Đảo

TTBDCT huyện Tam Đảo

6 ngày/ lớp

UBND huyện Tam Đảo

02 lớp

20

Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính

80

Tháng

7/2014

Tháng

8/2014

Cán bộ thuộc các Sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh

Trường Chính trị

02 tháng

 

01 lớp

21

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc huyện  Bình Xuyên

340

Tháng

8/2014

Tháng

9 /2014

Đại biểu HĐND cấp cơ sở trên địa bàn huyện Bình Xuyên

UBND huyện Bình Xuyên

6 ngày/ lớp

UBND huyện Bình Xuyên

02 lớp

22

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin  cho CT, PCT Mặt trận Tổ quốc cơ sở.

137

Tháng

8/2014

Tháng

9 /2014

Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ cơ sở

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

UBMTTQ tỉnh

01 lớp

23

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho CT, PCT Hội Phụ nữ cơ sở

137

Tháng

8/2014

Tháng

9 /2014

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ

cơ sở

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

HLHPN tỉnh

01 lớp

24

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho BT, PBT Đoàn Thanh niên  cơ sở.

137

Tháng

9 /2014

Tháng

10/2014

Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

cơ sở

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

Tỉnh Đoàn

01 lớp

25

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho CT, PCT hội Cựu Chiến binh cơ sở.

150

Tháng

9 /2014

Tháng

10/2014

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cơ sở

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

HCCB Tỉnh

01 lớp

26

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho CT, PCT Hội Nông dân

137

Tháng

9 /2014

Tháng

10/2014

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nông dân cơ sở

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

Hội ND Tỉnh

01 lớp

27

Bồi dưỡng giảng viên Trường Chính trị và giảng viên các Trung tâm BDCT cấp huyện

60

Tháng

10/2014

Tháng

11/2014

Giảng viên Trường Chính trị và giảng viên các Trung tâm BDCT cấp huyện

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

Ban TGTU

01 lớp

28

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và các huyện, thành thị trong tỉnh.

180

Tháng

10/2014

Tháng

11/2014

Bồi dưỡng nhóm đối tượng thuộc Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Đối tượng 3)

Trường Chính trị

6 ngày/ lớp

Ban TGTU

 

01 lớp

 

Đào tạo, Bồi dưỡng

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website